Waarden van de praktijk

alt Al duizenden jaren worden bloemen en planten gebruikt om ziekte en pijn te bestrijden.
Drs. W.D. van der Vegt
alt De natuur is altijd een bron van geneeskracht geweest.
Drs. W.D. van der Vegt

Privacy Statement

Privacy verklaring Praktijk van Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast de AVG gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. persoonsgegevens?

Bij Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en zijn nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid, WPG).

Wat zijn de plichten van Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V.?

Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

-          NAW-gegevens

-          BSN-nummer

-          Geslacht

-          Geboortedatum

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Medische gegevens

-          Huisarts, tandarts, apotheek

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

-          Voor zorgverlening;

-          Voor de facturering;

-          Voor doelmatig beheer en beleid;

-          Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

-          om (potentiele) cliënten van (nieuwe) producten en diensten van Praktijk van der Vegt of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Alle medewerkers binnen Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 20 jaar, vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

-          Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

-          Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk.

-          Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-          Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-          Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

-          Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruikt wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijke gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WGBO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Voor jongeren tussen de 12 jaar en 16 jaar is zowel toestemming nodig van de jongere als van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegeven om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens

Praktijk voor Natuurgeneeskunde W.D. van der Vegt B.V. wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijke toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met verschillende laboratoria. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw huisarts en/of behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw behandelaar schriftelijk vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Website

Praktijk van der Vegt is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Praktijk van der Vegt gegevens vast. Praktijk van der Vegt gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om cliënten van (nieuwe) producten en diensten van Praktijk van der Vegt of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Klikgedrag

Op de website van Praktijk van der Vegt worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Praktijk van der Vegt haar dienstverlening op het internet verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan.

Praktijk van der Vegt gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Praktijk van der Vegt en andere websites

Op de site(s) van Praktijk van der Vegt zijn hyperlinks naar andere websites opgenomen. Praktijk van der Vegt heeft geen verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie op deze websites evenals de wijze waarop zij omgaan met uw gegevens. Wij adviseren u om van desbetreffende sites het privacy statement, indien aanwezig, te raadplegen.

Wijzigingen

Praktijk van der Vegt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Praktijk van der Vegt.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw behandelaar hierover graag met u in gesprek.